Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne

Balton Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dochowuje wszelkiej staranności w celu zapewnienia poufności Państwa danych osobowych oraz dostępności ich dla osób upoważnionych. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Balton Invest spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością są przetwarzane stosownie do wymogów prawa ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”, ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisów szczególnych) oraz zakresu udzielonych zgód.

 

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Balton Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Joachima Lelewela 6/8, 80 – 442 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000776437 i posiadająca numer NIP 584-278-22-99, zwana dalej „Administratorem”.

 

II. Informacje na temat przetwarzania Danych Osobowych

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt, listownie na adres siedziby Spółki wskazany w pkt 1 z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”, bądź na adres e-mail: ksiegowosc@baltoninvest.pl

 

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Celem należytego świadczenia usług zgodnie z zakresem prowadzonej działalności, Balton Invest spółka z o. o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, zgodnie z obowiązującym prawem. W celu zawarcia i wykonania umowy Spółka Balton Invest przetwarza następujące dane osobowe:
• Imię i nazwisko,
• adres email,
• numer telefonu,
• adres zamieszkania;
• numer PESEL;
• adres IP przy komunikacji interenetowej;
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług);

 

IV. Cookies

1. Administrator na swojej stronie internetowej, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

2. Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

3. Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron WWW, obsługi logowania, niektórych formularzy kontaktowych.

4. Balton Invest spółka z o. o. jako właściciel strony internetowej http://balton.marve155.ssd-linuxpl.com/ używa plików cookies w celu optymalizacji korzystania ze strony, a także dostosowania jego zawartości do preferencji użytkownika. Używa ich również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej strukturę i zawartość. Oprócz tego, Balton Invest może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony WWW. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google, który zbiera potrzebne dane.

5. Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. W konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.

 

V. Prawo wycofania zgody

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę wycofać.

2. W celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy wysłać oświadczenie:

a. Listownie na adres: Balton Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Joachima Lelewela 6/8, 80 – 442 Gdańsk;

b. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dawid.s.kruczek@gmail.com

3. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Do czasu cofnięcia zgody Spółka ma prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

VI. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, w celu skorzystania z usługi lub aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług świadczonych przez Administratora lub podmioty trzecie (inni Administratorzy Danych lub Podmioty Przetwarzające dane). Brak danych osobowych uniemożliwi zawarcie i wykonanie ze Spółką jakiejkolwiek umowy.

 

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Balton Invest spółka z o. o. nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny.

 

VIII. Odbiorcy danych osobowych

1. Spółka Balton Invest korzysta w swojej działalności z pomocy innych podmiotów, co wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe następującym podmiotom: współpracującym prawnikom, księgowym, doradcom którzy realizują usługi, firmie odpowiedzialnej za obsługę informatyczną, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody).

2. W trakcie współpracy może się zdarzyć, że na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu Spółka Balton Invest będzie musiała przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym.

3. Spółka Balton Invest zapewnia, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych będzie analizowany w taki sposób, aby nie doszło do przekazania informacji osobie nieuprawnionej.

 

IX. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Balton Invest nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państw trzecich.

 

X. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka Balton Invest będzie przetwarzać dane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć zamierzony cel współpracy. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, dane osobowe przetwarzamy przez okres:

a) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

b) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;

c) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

d) w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przewidzianego zgodnie z przepisami prawa właściwych dla danego roszczenia i podmiotu go dochodzącego okresowi przedawnienia roszczenia.

 

XI. Uprawnienia podmiotów danych

1. Jako osoba udostępniająca dane osobowe, że posiada Pan/Pani prawo do:

• dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

• sprostowania danych osobowych;

• żądania usunięcia danych osobowych;

• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

• przenoszenia danych osobowych;

• niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),

2. Wymienione w pkt. 1 uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach Spółka Balton Invest może zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

3. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych, w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli Spółka Balton Invest wykaże, że:

• istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub

• istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4. W każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu Spółka Balton Invest zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

XII. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

XIII. Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą elektroniczną poprzez umieszczenie Polityki na stronie internetowej Administratora pod adresem http://balton.marve155.ssd-linuxpl.com/

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 30 września 2019 roku.

Zostaw kontakt

Wypełnij formularz kontaktowy, aby uzyskać więcej informacji.

Ta strona choroniona jest przez reCAPTCHA i Google. Zapoznaj się z Polityką prywatności i Warunkami usługi.

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
Balton Invest Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
AdministratorBalton Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Joachima Lelewela 6/8, 80 – 442 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000776437 i posiadająca numer NIP 584-278-22-99
Cele przetwarzania
 • Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej towarów lub usług oferowanych przez Balton Invest sp. z o.o. z wykorzystaniem danych umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronach internetowych: baltoninvest.pl.
Podstawa prawna przetwarzania
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
 • przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO].
Kategorie odbiorców danych
 • Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pracownicy Balton Invest sp. z o.o.
 • Podmioty wykonujące na rzecz Balton Invest sp. z o.o.  usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji usług przez Balton Invest sp. z o.o.
Okres przechowywania danych
 • Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych oraz innych ciążących na Balton Invest sp. z o.o. zobowiązań publicznoprawnych.
 • Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.
Prawa związane z przetwarzaniem
 • Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu.
 • Kontakt w sprawie RODO: Balton Invest sp. z o.o. ul. Joachima Lelewela 6/8, 80 – 442 Gdańsk, email: ksiegowosc@baltoninvest.pl
Informacje dodatkowe
 • Podanie danych, przed zawarciem umowy z Balton Invest sp. z o.o. nie jest wymagane, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez Balton Invest sp. z o.o. kontaktu z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez Balton Invest sp. z o.o. do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 • W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Balton Invest sp. z o.o. nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.